გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 328
აუქციონები
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე V ლოტად:


I ლოტი: ავტომანქანა - „FORDEQSKORT“, სახ. №WUW-614, გამოშვების წელი - 1995წ. ფერი-წითელი, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი და 22 თეთრი) ლარი;II ლოტი: ავტომანქანა - „უაზ 31512“, სახ. №GEG-391, გამოშვების წელი - 2000წ. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 1122 (ერთი ათას ასოცდაორი) ლარი;III ლოტი: ავტომანქანა - „ვაზ 2121“, სახ. №PBB-685, გამოშვების წელი - 1988წ. ავტომანქანის სარეგისტრაციო მოწმობის PE №0006324, ძრავის №0468495, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი და 22 თეთრი) ლარი;IV ლოტი: ავტომანქანა - „BMW-520 I“, სახ. №WUW-415, გამოშვების წელი - 1992წ. ავტომანქანის სარეგისტრაციო მოწმობის PE №0010439, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 611.17 (ექვსას თერთმეტი და 17 თეთრი) ლარი;V ლოტი: ავტომანქანა - „ვაზ-2107, სახ. №QOQ-690, გამოშვების წელი - 1990წ. ძრავის №1180352, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი.აუქციონის ბიჯი შეადგენს საწყისი გასაყიდი ფასის -10%-ს;

აუქციონის მონაწილის ბილეთის ფასი შეადგენს - 50 ლარს;

აუქციონის „ბე“ შეადგენს საწყისი გასაყიდი ფასის - 30%-ს.

აუქციონი ჩატარდება გამოცხადების დღიდან მეშვიდე კალენდარულ დღეს, დღის 1200 საათზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (მისამართი: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №7). აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება იწყება გაზეთში გამოქვეყნების დღიდან და გრძელდება 2014 წლის 18 მარტის 18:00 საათამდე.

ინფორმაციის გამოქვეყნების შემდეგ, ყველა დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს წინასწარ გაეცნოს აუქციონით გამოცხადებულ გასაყიდ ქონებას.

აუქციონში მონაწილეობის მიღებისათვის, საჭიროა ფიზიკურმა პირმა პირადობის მოწმობასთან ერთად წარმოადგინოს „ბე“-ს და ბილეთის გადახდის ქვითარი, ხოლო იურიდიულმა პირმა მასთან ერთად სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია. თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია დააკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს, მყიდველი მიიღებს მონაწილის ბილეთს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიენიჭება მონაწილის სტატუსი.

საპრივატიზებო ქონების მყიდველი ვალდებულია შეძენილი ქონების საბოლოო საპრივატიზებო თანხა გადაიხადოს აუქციონის ჩატარებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

„ბე“-ს და ბილეთის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ ანგარიშზე: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, საიდ. კოდი: 236094196, ანგ. GE93LB0120130269077000 ლიბერთი ბანკი, ბანკის კოდი: LBRTGE22მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონებია: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №7.

ტელ: 251-27-27; 599-43-43-39მცხეთის მუნიციპალიტეტი.

13.03.2014.

(10.12.2015) მცხეთის თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზება
აუქციონი დამთავრების თარიღი : მიმდინარე წლის 18 ...
( 21.05.2015 ) აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფელ საგურამოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 178 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.06.03.631), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 3565 (სამი ათას ...
( 21.05.2015 ) აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებებზე IV ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფელ წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 550 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.08.28.544.), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 5505 (ხუთიათას ხუთას ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: სოფელ საგურამოში მდებარე არსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ნაგეგობა (საკადასტრო კოდი: #72.06.03.247), საწყისი საპრივატიზებო ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე VI ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „FORD ESCORT “, სახ. #WUW– 614, გამოშვების წელი 1995წ. ფერი - წითელი; საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი ლარი და 22 თეთრი ) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „KAMAZ 43105“, სახ. №SOS-325, გამოშვების წელი - 1990წ. ფერი-წითელი, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 2800 (ორიათას რვაასი) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - „გაზ 53-14“, სახ. №PAP-893, ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „ვაზ 21074“ სახ. №SOT892, გამოშვების წელი 2006 წ. ავტომანქანის ძრავი №8709885, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი ლარი 22 თეთრი ) ლარი; II ლოტი: ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფ. საგურამოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ნაგებობა (საკადასტრო კოდი №72.06.03.247) - საწყისი ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ქ. მცხეთა, რუსთაველის ქ. №58-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 390 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: №72.07.08.308), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 31 270 ...
1 2 3

მცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით