გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 328
აუქციონები
( 21.05.2015 ) აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებებზე IV ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფელ წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 550 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.08.28.544.), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 5505 (ხუთიათას ხუთას ხუთი ) ლარი;

II ლოტი: მცხეთა, სოფელ წილკანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 152 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.02.26.202.), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 2285 (ორი ათას ორას ოთხმოცდახუთი ) ლარი;

III ლოტი: მცხეთა, სოფელ წიწამურში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 9870 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.06.11.554.), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 197 405 (ას ოთხმოცდა ჩვიდმეტი ათას ოთხას ხუთი ) ლარი;

IV ლოტი: მცხეთა, სოფელ წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1044 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.08.28.552.), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 15 665 (თხუთმეტი ათას ექვსას სამოცდახუთი ) ლარი;

აუქციონის ბიჯი შეადგენს საწყისი გასაყიდი ფასის -10%-ს;

აუქციონის მონაწილის ბილეთის ფასი შეადგენს - 200 ლარს;

აუქციონის „ბე“ შეადგენს საწყისი გასაყიდი ფასის - 30%-ს.აუქციონი ჩატარდება გამოცხადების დღიდან ოცდამეათე კალენდარულ დღეს, (19 ივნის) დღის 1300 საათზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (მისამართი: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. #7). აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება იწყება ვებგვერდზე გამოქვეყნების დღიდან და გრძელდება ოცდაათი კალენდარული დღის 10:00 საათამდე. თუ ოცდამეათე კალენდარული დღე ემთხვევა დასვენების დღეს, მაშინ განცხადებების მიღება გრძელდება და შეწყდება მომდევნო პირველსავე სამუშაო დღის 1000 საათზე.

ინფორმაციის გამოქვეყნების შემდეგ, ყველა დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს წინასწარ გაეცნოს აუქციონით გამოცხადებულ გასაყიდ ქონებას.

აუქციონში მონაწილეობის მიღებისათვის, საჭიროა ფიზიკურმა პირმა პირადობის მოწმობასთან ერთად წარმოადგინოს „ბე“-ს და ბილეთის გადახდის ქვითარი, ხოლო იურიდიულმა პირმა მასთან ერთად სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია. თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია დააკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს, მყიდველი მიიღებს მონაწილის ბილეთს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიენიჭება მონაწილის სტატუსი.

საპრივატიზებო ქონების მყიდველი ვალდებულია შეძენილი ქონების საბოლოო საპრივატიზებო თანხა გადაიხადოს აუქციონის ჩატარებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

„ბე“-ს და ბილეთის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ ანგარიშზე:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბ/კ TRESGE22

სახაზინო კოდი: 300788800მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონებია: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. #7.

ტელ: 251-27-27;

მცხეთის მუნიციპალიტეტი.21.05.2015

(10.12.2015) მცხეთის თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზება
აუქციონი დამთავრების თარიღი : მიმდინარე წლის 18 ...
( 21.05.2015 ) აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფელ საგურამოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 178 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.06.03.631), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 3565 (სამი ათას ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: სოფელ საგურამოში მდებარე არსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ნაგეგობა (საკადასტრო კოდი: #72.06.03.247), საწყისი საპრივატიზებო ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე VI ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „FORD ESCORT “, სახ. #WUW– 614, გამოშვების წელი 1995წ. ფერი - წითელი; საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი ლარი და 22 თეთრი ) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე V ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „FORDEQSKORT“, სახ. №WUW-614, გამოშვების წელი - 1995წ. ფერი-წითელი, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი და 22 თეთრი) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - „უაზ 31512“, ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „KAMAZ 43105“, სახ. №SOS-325, გამოშვების წელი - 1990წ. ფერი-წითელი, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 2800 (ორიათას რვაასი) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - „გაზ 53-14“, სახ. №PAP-893, ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „ვაზ 21074“ სახ. №SOT892, გამოშვების წელი 2006 წ. ავტომანქანის ძრავი №8709885, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი ლარი 22 თეთრი ) ლარი; II ლოტი: ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფ. საგურამოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ნაგებობა (საკადასტრო კოდი №72.06.03.247) - საწყისი ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ქ. მცხეთა, რუსთაველის ქ. №58-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 390 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: №72.07.08.308), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 31 270 ...
1 2 3

მცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით