გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 327
საკრებულოს დადგენილებები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5 2017 წლის 28 თებერვალი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4 2017 წლის 17თებერვალი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №2 2017 წლის 31 იანვარი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №3 2017 წლის 31იანვარი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №1 2017 წლის 13 იანვარი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №322016 წლის 20 დეკემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #33 2016 წლის 20 დეკემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის30 იანვრის №2დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №34 2016 წლის20 დეკემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №30 2016 წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №29 2016 წლის 9 ნოემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №272016 წლის 20 სექტემბერი ქ.მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ნოემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #282016 წლის 20 სექტემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის30 იანვრის №2დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება№26 2016 წლის 31 აგვისტო ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №24 2016 წლის 12აგვისტო ქ. მცხეთა
წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება№25 2016 წლის12 აგვისტო ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №23 2016 წლის 5 აგვისტო ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №19 2016 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა#20 2016 წლის 30ივნისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის08 აგვისტოს #5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება#21 2016 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 ოქტომბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №22 2016 წლის 21 ივლისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2016 წლის 15 ივნისი ქ.მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ნოემბერს №50 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №17 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №15 2016 წლის 31 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა#16 2016 წლის 31 მაისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 7 ოქტომბრის №28დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 14 2016 წლის 19 მაისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #11 2016 წლის 19აპრილი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №4 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა#12 2016 წლის 19აპრილი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის30 იანვრის №2დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე


მცხეთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№13 2016 წლის 27 აპრილი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №24 2014 წლის 7 სექტემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№ 25 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #26 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #27 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N28 7 ოქტომბერი 2014 წ. ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №17 2014 წლის 17 სექტემბერი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #15 2014 წლის 10 სექტემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2014 წლის 10 სექტემბერი ქ.მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #20 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #21 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #22 2014 წლის 7 oqtomberi ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #23 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №31 2014 წლის 13 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 8 აგვისტოს #2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 2014 წლის 13 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №30 2014 წლის 13 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #29 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 10 სექტემბრის#15 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #19 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N16 17 სექტემბერი 2014 წ. ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების” შესახებ 2014წლის 8 აგვისტოს #4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2014 წლის 08 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 2014 წლის 08 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №3 2014 წლის 08 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 2014 წლის 08 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #5 2014 წლის 08 აგვისტო ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა # 8 2014 წლის 27 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა # 9 2014 წლის 27 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა # 10 2014 წლის 27 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა # 11 2014 წლის 27 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა # 12 2014 წლის 27 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№6 2014წლის 22 აგვისტო ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №7 2014 წლის 27 აგვისტო ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N13 26 აგვისტო 2014 წ. ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 8 აგვისტოს #4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №18 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №33 2014 წლის 22 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულ ოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #35 2014 წლის 22 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების” შესახებ 2014წლის 8 აგვისტოს #4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N36 2014 წლის 22 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ.მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 ოქტომბრის #34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N38 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 ოქტომბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №39 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #40 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების“ შესახებ 2014 წლის 8 აგვისტოს #4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №41 2014 წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №42 2014 წლის 18 ნოემბერი ქ.მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014წლის 22 ოქტომბრის #34-ე დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №43 2014 წლის 17 დეკემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №44 2014 წლის 25 დეკემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №45 2014 წლის 25 დეკემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №1 2015 წლის 23 იანვარი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #2 2015 წლის 30 იანვარი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #3 2015 წლის 30 იანვარი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4 2015 წლის 30 იანვარი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის დამტკიცების შესახებ.“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 2015 წლის 20 თებერვალი ქ.მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014წლის 22 ოქტომბრის №34-ე დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №8 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების მოწმობის და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმების ფორმების“ დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #9 2015 წლის 20 თებერვალი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #10 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №11 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №12 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #13 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს #5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №14 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების მოწმობის და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმების ფორმების“ დამტკიცების შესახებ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის #8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ”


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №15 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტისა და მითითების ფორმების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №16 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში და არსებული არაფუნქციონირებადი/მიტოვებული შენობა-ნაგებობების განვითარების მიზნით მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში აუღებლობისთვის შესაბამისი ზონების მიხედვით ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №17 2015 წლის 6 მარტი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №18 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალ;იტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #19 2014 წლის 30 მარტი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 8 აგვისტის #4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #20 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #21 2015 წლის 30 მარტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტიდან სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოასპარეზე მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენთა და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით, ფულადი ჯილდოს დაწესების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №22 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №23 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების მოწმობის და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმების ფორმების“ დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის #8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #24 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს #5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №25 2015 წლის 30 აპრილი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №26 2015 წლის 7 მაისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #27 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №28 2015 წლის 18 ივნისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 2015 წლის 18 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 30 2015 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N№45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 2015 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვების და გატანის სისტემის არ მქონე იმ დასახლებული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ, სადაც არ იმოქმედებს საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული სანქციები


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #32 2015 წლის 14 ივლისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული აუქციონის, პირობებით გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმებისა და ნასყიდობის ხელშეკრულებების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№33 2015 წლის 20 ივლისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 34 2015 წლის 20 აგვისტო ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის NN45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #35 2015 წლის 20 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის #9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #36 2015 წლის 20 აგვისტო ქ. მცხეთა
„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #37 2015 წლის 08 სექტემბერი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის #9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 38 2015 წლის 22 სექტემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის NN45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #39 2015 წლის 22 სექტემბერი ქ. მცხეთა
„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 მაისის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 2015 წლის 30 სექტემბერი ქ.მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №41 2015 წლის 30 სექტემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის NN45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №42 2015 წელი 30 სექტემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014წლის 8 აგვისტოს №5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015წლის 27 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №43 2015 წლის 30 სექტემბერი ქ.მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების მოწმობის და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმების ფორმების“ დამტკიცების შესახებ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 თებერვლის №8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 44 2015 წლის 22 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის NN45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №45 2015 წლის 22 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 2015 წლის 30 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს წევრის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47 2015 წლის 30 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №48 2015 წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის NN45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #49 2015 წლის 30 ნოემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №50 2015 წლის 30 ნოემბერი მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №51 2015 წლის 30 ნოემბერი ქ.მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №2 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №52 2015 წელი 30 ნოემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №53 2015 წელი 30 ნოემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 7 ოქტომბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #54 2015 წლის 17 დეკემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #55 2015 წლის 17 დეკემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №56 2015 წლის 17 დეკემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 ოქტომბრის №45 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #57 2015 წლის 23 დეკემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №58 2015 წლის 31 დეკემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 59 2015 წლის 31 დეკემბერი ქ. მცხეთა
თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №60 2015 წელი 31 დეკემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ, დასახლებისთვის რომელშიც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 500-ს არ აღემატება


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №61 2015 წელი 31 დეკემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ დასახლებისთვის, რომელშიც რეგისტრირებულია 501-2000 ამომრჩეველი


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №62 2015 წელი 31 დეკემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ დასახლებისთვის, რომელშიც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №1 2016 წლის 18 იანვარი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება№2 2016წლის 29 იანვარი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის№2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№3 2016 წლის 16 თებერვალი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 2016 წლის 16 თებერვალი ქ.მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის№47 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5 2016 წლის26 თებერვალი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6 2016 წლის 26 თებერვალი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№7 2016 წლის 22 მარტი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №3 დადგენილებისძალადაკარგულადგამოცხადების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№8 2016 წლის 22 მარტი ქ. მცხეთა
„მცხეთისმუნიციპალიტეტისსაკუთრებაშიარსებულიქონებისგანკარგვისასელექტრონულიაუქციონისჩატარებისწესისდამტკიცებისშესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 ივნისის №29 დადგენილებისძალადაკარგულადგამოცხადების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10 2016 წლის 31მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიანი/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და მცხეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი/უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №9 2016 წლის 31მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული აუქციონის, პირობებით გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმებისა და ნასყიდობის ხელშეკრულებების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებმცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით