გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 327
საკრებულოს განკარგულებები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #17 2017 წლის 9 მარტი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2017 წლის თებერვლის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულება#18 2017 წლის 9 მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვშირეგისტრირებული მოქალაქე კახა კვახაძის (პ№31001039594) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #14 2017 წლის 28 თებერვალი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №15 2017 წლის 28თებერვალი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის ტერიტორიაზე მოქალაქე მიხეილ შეყრილაძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 72.03.35.216)ღვინის მარნისა და სასტუმრო-რესტორნის მშენებლობისათვის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №16 2017 წლის 28 თებერვალი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნავდარაანთკარის ტერიტორიაზე სს ,,ვითიბი ბანკი ჯორჯიას’’ საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 72.04.18.446)და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნის ტერიტორიაზე შპს ,,333 გრადუსის’’საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 72.04.18.200) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის მშენებლობისათვის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#11 2017 წლის 17თებერვალი ქ. მცხეთა
,,2017 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ნოემბრის№214 განკარგულებაში ცვლილებისშეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #12 2017 წლის 17 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის 2017 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#13 2017 წლის 17 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსანში რეგისტრირებული მოქალაქე გიორგი ახალკაცის(პ/ნ 31001036445) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #8 2017 წლის 10 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძალისში რეგისტრირებული მოქალაქე საბა ბზარაშვილის (პ/ნ 01350080246) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #9 2017 წლის 10 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიღაურაში რეგისტრირებული მოქალაქე მერაბ მახარაშვილის(პ/ნ 31001011372) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #102017 წლის 10 თებერვალი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2017 წლის იანვრის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #6 2017 წლის 31 იანვარი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ “ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 თებერვლის #18 განკარგულებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 ოქტომბრის #202 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #7 2017 წლის 31 იანვარი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #4 2017 წლის 13 იანვარი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავიქონების- ჟანგბადის კონცენტრატორის (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი - 0xygen Concentrator SL05 ) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, საჭიროებისამებრ6 (ექვსი) თვის ვადით,სოფელ საგურამოში რეგისტრირებულიმოქალაქევალიკო ლაბაურისთვის (პ/ნ №31001033896) გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #5 2017 წლის 13 იანვარი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვში რეგისტრირებული მოქალაქე მარიამ მრევლიშვილის (პ/ნ №31001057479) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #1 2017 წლის 12 იანვარი ქ. მცხეთა
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბის ,,მცხეთა’’-სლიკვიდაციაზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #2 2017წლის 12 იანვარი ქ. მცხეთა
,, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის სესხის აღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 ნოემბრის #208 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #3 2017 წლის 12 იანვარი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის დეკემბრის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #220 2016 წელი 29 დეკემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #217 2016 წლის 20 დეკემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების თავმჯდომარეებისათვის საწვავის ლიმიტის გამოყოფის თაობაზე’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის №15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #218 2016 წლის 20 დეკემბერი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის ნოემბრის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #219 2016 წლის 20 დეკემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე,,გლდანის ყოფილი მიწებიდან, მე-3 ტაქსების მუშა-მოსამსახურეებისათვის მებაღეობის მოსაწყობად გამოყოფილი დასახლებისათვის სოფლის სტატუსისა და ისტორიული სახელწოდების ,,ნადიკვრები’’-ს მინიჭების შესახებ’’წინადადების მოწონების თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #211 2016 წლის 29 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,სამართლიანობის’’ შექმნისშესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ რ გ უ ლ ე ბ ა #212 2016 წელი 29 ნოემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #213 2016 წლის 29 ნოემბერი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ “ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 თებერვლის #18 განკარგულებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #214 2016 წლის 29 ნოემბერი ქ. მცხეთა
2017 წელსმცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #215 2016 წლის 29 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“გათვალისწინებული ასიგნებებიდან გამონთავისუფლებულითანხით(108.2 ათლარი) ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #216 2016წლის 29 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის მრავალწლიან შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #207 2016 წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
,,უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის ფონდის“ მიერ გამოყოფილი გრანტით მიღებული სახსრებით (პროექტის ღირებულება 144 682 ლარი) მრავალწლიან შესყიდვაზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #208 2016წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის სესხის აღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #209 2015 წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავიქონების- ჟანგბადის კონცენტრატორის (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი - 0xygen Concentrator SL05 ) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, საჭიროებისამებრ2 წლამდევადით,სოფელ წილკანში მცხოვრები მოქალაქე ელდარი როსტიაშვილისათვის (პ/ნ№31001019647) გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #2102016 წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვში რეგისტრირებული მოქალაქე ელენე სურამელაშვილის (პ/ნ 31701057834) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #2042016 წლის 9 ნოემბერი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გიორგი კაჭარავას (პ/ნ #31001005195) სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #2052016 წლის 9 ნოემბერი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის ოქტომბრის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ რ გ უ ლ ე ბ ა #200 2016 წელი 27 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #201 2016 წლის 27 ოქტომბერი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის სექტემბრის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #202 2016 წლის 27 ოქტომბერი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ “ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 თებერვლის #18 განკარგულებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №203 2016 წლის27 ოქტომბერი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის ტერიტორიაზე, შპს ,,ვექტრუმ 2015’’-ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ №72.09.26.092; 72.09.26.093; 72.09.26.094), ,,გვერდებზე მსხმოიარე კაკლის ბაღის განაშენიანების პროექტის ფარგლებში’’ კაკლის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობისათვის „დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების“ დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №1982016 წლის 29 სექტემბერი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის ტერიტორიაზე, მოქალაქე მალხაზ ჯაჭვაძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №72.08.16.328), მეფრინველეობის ფერმის მშენებლობისათვის „დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების“ დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #199 2016 წლის 29 სექტემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელწიწამურში რეგისტრირებული მოქალაქე გელა ბუჩუკურის (პ/ნ №31001030564)სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #192 2016წლის 20 სექტემბერი ქ. მცხეთა
,,უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის ფონდის“ მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღებაზე თანხმობის მისაღებად საქართველოს მთავრობის წინაშე შუამდგომლობით მიმართვის მიზნით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #193 2016 წლის 20 სექტემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული, სოფელ წეროვანში მდებარეუძრავი ქონების (არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1006.00 მ2 მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობა-ნაგებობა №1ს/კ№72.08.21.846), სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდსაკუთრებაში გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #194 2016 წლის 20 სექტემბერი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის აგვისტოს თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #195 2016 წლის 20 სექტემბერი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლისსაპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#196 2016 წლის 20 სექტემბერი ქ. მცხეთა


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#197 2016 წლის 20 სექტემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნავდარაანთკარში რეგისტრირებული მოქალაქე ასტერი გიგაურის (პ/ნ №31001004184)სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #183 2016 წლის 31 აგვისტო ქ. მცხეთა
,,უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის ფონდის“ მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღებაზე თანხმობის მისაღებად საქართველოს მთავრობის წინაშე შუამდგომლობით მიმართვის მიზნით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #184 2016 წლის 31 აგვისტო მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #185 2016 წლის 31 აგვისტო მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ “ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 თებერვლის #18 განკარგულებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #186 2016 წლის 31 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული, სოფელ წეროვანში მდებარეუძრავი ქონების (არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1006.00 მ2 მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობა-ნაგებობა №1ს/კ№72.08.21.846), სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდსაკუთრებაში გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #187 2016 წლის 31 აგვისტო ქ. მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში მდებარე, მოქალაქე გიორგი ტუხაშვილის (პირადი #01019065269) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.09.14.296) დამისამართების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #188 2016 წლის 31 აგვისტო ქ. მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამკოდაში, ხოდაბუნების დასახლებაში მდებარე, მოქალაქე ზაალ სულაკაურის (პირადი #01008018554) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #72.13.20.026. ) დამისამართების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #189 2016 წლის 31 აგვისტო ქ. მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხათგვერდში მდებარე, მოქალაქე რამაზ წივწივაძის (პირადი #01007002441) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.12.04.365.) დამისამართების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #190 2016 წლის 31 აგვისტო ქ. მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის კორპუსებში მდებარე, მოქალაქე ანა ნიშაბერაშვილის ( პირადი # 01036004310) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.10.03.009.01/505) დამისამართების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #191 2016 წლის 31 აგვისტო ქ. მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარე, მოქალაქე ცისანა მოსეშვილის (პირადი #31001001229) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.10.03.009.01/504) დამისამართების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #182 2016 წლის 12 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (სოფელ ძალისში მდებარე 1670 მ2 მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობ-ნაგებობა, ს/კ 72.02.02.262) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით,მოქალაქე ალექსანდრე ბიზიკაშვილისათვის(პ/ნ№01003007476) გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #177 2016 წლის 05 აგვისტო მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#178 2016 წლის 05 აგვისტო ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების თავმჯდომარეებისათვის საწვავის ლიმიტის გამოყოფის თაობაზე’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის #15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #179 2016 წლის 05 აგვისტო ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტში საკუთრებისუფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისთაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 სექტემბრის№10 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და„მცხეთის მუნიციპალიტეტში საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივ მოქმედი კომისიის ბეჭდის განადგურების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #180 2016 წლის 05 აგვისტო ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის ივლისის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#181 2016 წლის 05 აგვისტო ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში რეგისტრირებული მოქალაქე აბრამი ალავერდაშვილის (პ/ნ №31001014267) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #173 2016 წლის 29 ივლისი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ “ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 თებერვლის #18 განკარგულებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #174 2016 წლის 29 ივლისი ქ. მცხეთა.
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში მდებარე, მოქალაქე გიორგი მღებრიშვილის (პ/ნ #31001009272) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 72.09.23.055.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #175 2016 წლის 29 ივლისი ქ. მცხეთა.
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კევლიანში მდებარე, მოქალაქე რობიზონ ოჩიაურის (პ/ნ #01002028590) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 72.05.05.147) დამისამართების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #176 2016 წლის 29 ივლისი ქ. მცხეთა.
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტარში მდებარე, მოქალაქე თამარ სიდამონიძის (პ/ნ #31001018054) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.03.23.332) დამისამართების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #161 2016 წლის 21 ივლისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #162 2016 წლის 21 ივლისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ “ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 თებერვლის #18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №163 2016 წლის 21 ივლისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის ტერიტორიაზე, მოქალაქე დავით ისახანაშვილის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ 72.09.26.092; 72.09.26.093; 72.09.26.094) „გვერდებზე მსხმოიარე კაკლის ბაღის განაშენიანების პროექტის ფარგლებში“ კაკლის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობისათვის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №164 2016 წლის 21 ივლისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მისაქციელის (ახალუბნის მხარეს) ტერიტორიაზე, შპს ,,კავკასუს ორგანიკ ფრუტს’’ -ის (ID №405089210) საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ№72.03.33.246) ხილის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისათვის„დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების“ დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №165 2016 წლის 21ივლისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ზაჰესის ტერიტორიაზე, შპს „ფერი“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №72.12.01.568) საქმიანი ეზოს მოწყობისათვის „დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების“ დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კა რ გ უ ლ ე ბ ა #166 2015 წელი 21 ივლისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის დამისამართების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 დეკემბრის #200 განკარგულებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #167 2016 წლის 21 ივლისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე, მოქალაქე გელა სანაშვილის (პ/ნ #01006005883) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 72.08.80.042.01/005.) დამისამართების შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #168 2016 წლის 21 ივლისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე, მოქალაქე მარგალიტა უნდილაშვილი-ვარდოშვილის (პ/ნ # 31001002336) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ # 72.08.24.089) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #169 2016 წლის 21 ივლისი ქ. მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანის კორპუსებში მდებარე, მოქალაქე ეთერი წამალაიძის (პ/ნ # 31001029332) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.08.25.015.01/503.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #170 2016 წლის 21 ივლისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მისაქციელში მდებარე, მოქალაქე ნონა ჯალიაშვილის (პ/ნ # 01001029474) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ # 72.03.17.011.01/500.) მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მისაქციელში მდებარე, მოქალაქე ნონა ჯალიაშვილის (პ/ნ # 01001029474) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ # 72.03.17.011.01/500.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #171 2016 წლის 21 ივლისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში რეგისტრირებული მოქალაქის თამარ ალიხანაშვილის (პ/ნ №31001019263)სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 ივნისის #152 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#172 2016 წლის 21ივლისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში რეგისტრირებული მოქალაქე ივანე თათიკაშვილის (პ/ნ №31001030884) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #153 2016 წლის 8 ივლისი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლისსაპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #154 2016 წლის 8 ივლისი მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის ივნისის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №155 2016 წლის 8 ივლისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის ტერიტორიაზე,მოქალაქე მალხაზ ჯაჭვაძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 72.08.16.328.)მეფრინველეობის ფერმის მშენებლობისათვის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #156 2016 წლის 8 ივლისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფეტვრებში მდებარე, მოქალაქე ვიქტორია დოროშენკოს ( პირადი #01010015942) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #72.16.12.272.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #157 2016 წლის 8 ივლისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფეტვრებში მდებარე, მოქალაქე პაატა პატარიძის (პირადი #01029002693) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #72.16.12.436.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #158 2016 წლის 8 ივლისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში მდებარე, მოქალაქე ვაჟა კონწლიაშვილის (პირადი #60003004040) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #72.09.14.217. ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #159 2016 წლის 8 ივლისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვში მდებარე, მოქალაქე ზვიად ფირანიშვილის (პირადი #31001001869) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (,,ფიზიკური პირის ზვიად ფირანიშვილის კანონიერ სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ’’) მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 20 ივნისის # 974 ბრძანება) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #160 2016 წლის 8 ივლისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში რეგისტრირებული მოქალაქის თემური მამუკაშვილის (პირადი№31001046263)სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #144 2016 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების თავმჯდომარეებისათვის საწვავის ლიმიტის გამოყოფის თაობაზე’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის #15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #143 2016 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #145 2016 წლის 30 ივნისი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლისსაპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #146 2016 წლის 30 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფეტვრებში მდებარე, მოქალაქე გიორგი კახნიაშვილის(პირადი #01015017618) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.16.14.030.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #147 2016 წლის 30 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის კორპუსებში მდებარე, მოქალაქე რომანი არმეგონაშვილის (პირადი #31001003061) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.10.03.007.01/007) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #148 2016 წლის 30 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის კორპუსებში მდებარე, მოქალაქე ზვიადი თვაურის (პირადი # 31001037443) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #72.08.25.018.01/508.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #1492016 წლის 30 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერედას დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #1502016 წლის 30 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მშრალხევის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #151 2016 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსოვრისში რეგისტრირებული მოქალაქის ლევან ლოხიშვილის (პირადი№31001013836)სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#152 2016 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში რეგისტრირებული მოქალაქის თამარ ალიხანაშვილის (პირადი№31001019263)სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №139 2016 წლის 21 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №140 2016 წლის 21 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მისაქციელის (ახალუბნის მხარეს) ტერიტორიაზე, შპს ,,კავკასუს ორგანიკ ფრუტს’’ -ის (ID №405089210) საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №72.03.33.246) ხილის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისათვის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #141 2016 წლის 21 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდში რეგისტრირებული მოქალაქის მერაბ სისაურის (პირადი №31001004512) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #142 2016 წლის 21 ივნისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში რეგისტრირებული მოქალაქის ფირუზი სოხაშვილის (პირადი №31001025273) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 ივნისის №137 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #135 2016 წლის 15 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფრეზეთში მდებარე, მოქალაქე ლეილა კობაურის (პირადი # 06001007844) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.03.01.183. ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #136 2016 წლის 15 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვში მდებარე, მოქალაქე მანანა კიკაბიძის (პირადი #60003009941) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #72.11.07.169. ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #137 2016 წლის 15 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში რეგისტრირებული მოქალაქის ფირუზი სოხაშვილის (პირადი №31001025273) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №138 2016 წლის 15 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ საკრებულოს წევრის ალექსანდრე თოდუას არჩევის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #116 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირ „მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ - ს დაფუძნებაში მონაწილეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #117 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - 1 (ერთი) ერთეული, სავარჯიშო სპორტული ტანსაცმელი(კიმანო),აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2 წლის ვადით, სოფელ ერედაში მცხოვრებ მოქალაქე თამაზ ჯახაშვილისათვისგადასაცემად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #118 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის ყფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის მაისის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #119 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვში მდებარე, მოქალაქე ალექსანდრე მაზიკოვის (პირადი #31001007985) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (2013 წლის 13 ნოემბრის #131193837 სამემკვიდრეო მოწმობა) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #120 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნავაზში მდებარე, მოქალაქე ნათია სოხაშვილის (პირადი #31001021180) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.03.08.091. ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #121 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნავაზში მდებარე, მოქალაქე ნოდარ მუზაშვილის (პირადი # 31001046277) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.03.09.256. ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #122 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათოვლეს დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #123 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელობის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #124 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხალტბის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #125 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბარუკის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #126 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კევლიანში მდებარე, ნინო მიგრიაულის (პირადი #31001014644) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.05.05.138. ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #127 2016 წლის 9 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კევლიანში მდებარე, მოქალაქე ელენე გოდერძაულის (პირადი #01001052129) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.05.05.086. ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #128 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდში რეგისტრირებული მოქალაქის მერაბ სისაურის (პირადი №31001004512) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #129 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძალისში რეგისტრირებული მოქალაქის ლილი ჩილინდრიშვილის (პირადი №59003003507) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #130 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლისში რეგისტრირებული მოქალაქის ცარო ბერიძის (პირადი №31001025950) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #131 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალდიდში რეგისტრირებული მოქალაქის ალი ასანოვის (პირადი №31001042009) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #132 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში რეგისტრირებული მოქალაქის ფირუზა აკოფაშვილის (პირადი №31001033258) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #133 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტარში რეგისტრირებული მოქალაქის გელა მიდელაურის (პირადი №31001044905) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #134 2016 წლის 9 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში რეგისტრირებული მოქალაქის აღა ბაბაევის (პირადი №31001006235) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #103 2016 წლის 31 მაისი მცხეთა
,, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ “ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 თებერვლის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #104 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე, მოქალაქე ნინო გელაშვილის (პირადი #31001047186) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.08.80.054. ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #105 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარე, მოქალაქე ზეინაბ ირახიმ კიზის (პირადი # 31001056744) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: #72.10.02.164) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #106 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე, მოქალაქე ეკატერინე მაღალაშვილის (პირადი #31001023198) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.08.22.155.01/500) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #107 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კევლიანში მდებარე, მოქალაქე არჩილ ოჩიაურის (პირადი #01004001103) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.05.08.012 ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #108 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ უფურეთში მდებარე, მოქალაქე ლიზა ძოძიშვილის (პირადი #01027034422) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.03.04.038 ) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #109 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავანში მდებარე, მოქალაქე გივი ნავდარაშვილის (პირადი #31001045042) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ #72.04.09.144.01/505) დამისამართების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #110 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე, მოქალაქე გენადი ჩოხელის (პირადი #31001045742) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #72.08.80.050.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#111 2016 წლის 31 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანშირეგისტრირებული მოქალაქის ნუგზარ ილურიძეს (პირადი№31001042665)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#112 2016 წლის 31 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზაქაროშირეგისტრირებული მოქალაქის ნოდარი კახობერაშვილის (პირადი№31001053007)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#113 2016 წლის 31 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძალისში რეგისტრირებული მოქალაქის თინა ალუხაშვილის (პირადი№31001043629)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #114 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარე, მოქალაქე ფატი გიგაურის (პირადი #31001043125) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.10.03.006.01/508) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #115 2016 წლის 31 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარე, მოქალაქე მერაბ დვალიშვილის (პირადი #31001035208) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ 72.10.03.006.01/015) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #92 2016 წლის 19 მაისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #93 2016 წლის 19 მაისი ქ. მცხეთა
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ “ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 თებერვლის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №94 2016 წლის 19 მაისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ზაჰესის ტერიტორიაზე,შპს „ფერი’’-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №72.12.01.568) საქმიანი ეზოს მოწყობისათვის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #95 2016 წლის 19 მაისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის აპრილის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #96 2016 წლის 19 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფრეზეთში მდებარე, მოქალაქე დალი კარანაძის (პირადი # 01017001974) საკუთრებაში არსებული ორი უძრავი ქონების ( ს/კ: #72.03.04.099;ს/კ: #72.03.05.071.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #97 2016 წლის 19 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარე, მოქალაქე გურამ ბაბუციძის (პირადი # 50001000170) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს/კ: #72.10.03.010.01/008) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #98 2016 წლის 19 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხადგვერდში მდებარე, გელა ნარიმანიძის (პირადი #31001047648) თანასაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( საკ. კოდი #72.12.04.046) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#99 2016 წლის 19 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანშირეგისტრირებული მოქალაქის ნოდარი ვარძიაშვილის (პირადი№31001009841)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#100 2016 წლის 19 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ ნიჩბისში რეგისტრირებული მოქალაქის ზოია კალატოზიშვილის (პირადი№31001049674)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#101 2016 წლის 19 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში რეგისტრირებული მოქალაქის ნიკოლოზ მელაძის(პირადი№31001039412)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#102 2016 წლის 19 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვში რეგისტრირებული მოქალაქის მამუკა გაბინაშვილის (პირადი№31001013884)სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #69 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 2016 წლის მარტის თვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #70 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოდორეთში მდებარე, მოქალაქე ნაზიბროლა ნიკოლავას (პირადი №39001029926) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს.კ. №72.16.03.394) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #71 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარე, მოქალაქე თემურ ნიჟარაძის (პირადი #31001017784) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #72 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსოვრისში მდებარე, მოქალაქე ზვიადი ურუშაძის (პირადი №01011039036) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს.კ. №72.01.01.095) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #73 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარე, მოქალაქე ფატი გიგაურის (პირადი №31001043125) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს.კ. 72.10.03.006.01.508) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #74 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე, მოქალაქე ჯულიეტა გიორგობიანის ( პირადი #01009002428) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #75 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავანში მდებარე, მოქალაქე გურამ მოხევიშვილის (პირადი #31001024853) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( საკ. კოდი 72.04.09.144.01/503) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #76 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელუბანში მდებარე, მოქალაქე ლერი შარიქაძის (პირადი #01023001507) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს.კ. # 72.13.26.157.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #77 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანში მდებარე, მოქალაქე ნიკოლოზ კიკნაველიძის (პირადი #38001000424) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( ს.კ. #72.01.18.065.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #78 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარე, მოქალაქე დავით შერმადინის (პირადი #31001046355) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 72.10.03.002.01/500) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #79 2016 წლის 19 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კევლიანში მდებარე, მოქალაქე ელგუჯა ოჩიაურის (პირადი #01004013242) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( საკ. კოდი 72.05.05.281.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#80 2016 წლის 19 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტარში რეგისტრირებული მოქალაქის გიორგი ქაშიაშვილის(პირადი№31250003072)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#81 2016 წლის 19 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ქანდაშირეგისტრირებული მოქალაქის კარლო ხადელაშვილის (პირადი№31001046632)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#82 2016 წლის 19 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავანშირეგისტრირებული მოქალაქის მევლუდი დოღანაძის (პირადი№31001042833)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №83 2016 წლის 27 აპრილი ქ. მცხეთა
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხების დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 მარტის #40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №84 2016 წლის 27 აპრილი ქ. მცხეთა
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის’’ ფარგლებში სოფელ მამკოდასათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან სოფელ ცხვარიჭამიისათვის და სოფელ მშრალხევისათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან, სოფელ კევლიანისათვის ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად თანხის გადატანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #85 2016 წლის 27 აპრილი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #86 2016 წლის 27 აპრილი ქ. მცხეთა
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #87 2016 წლის 27 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავიქონების -სპეციალური (სახანძრო) ავტომანქანა ,,ზილ 130’’ სახელმწიფო ნომრით AI 657 AIსახელმწიფოსათვის საკუთრებაშიუსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #88 2016 წლის 27 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამკოდაში, ხოდაბუნების დასახლებაში მდებარე, მოქალაქე მარინა ბულეიშვილის (პირადი #01017033770) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ( საკ. კოდი #72.13.20.185.) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ რ გ უ ლ ე ბ ა #89 2016 წელი 27 აპრილი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#90 2016 წლის 27 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძალისში რეგისტრირებული მოქალაქის თამაზი სალბიშვილის(პირადი№31001042910)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება#91 2016 წლის 27 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოდორეთში რეგისტრირებული მოქალაქის ნუნუ ლაბაძის(პირადი№31001005518)სამედიცინო მომსახურებისდასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #21 2014 წლის 13 ოქტომბერი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #22 2014 წლის 22 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს #4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #20 2014 წლის 13 ოქტომბერი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში იოსებ კავსაძის სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ რ გ უ ლ ე ბ ა #17 2014 წელი 7 ოქტმბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #18 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ.მცხეთა.
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტში საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 სექტემბრის #10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #19 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ.მცხეთა.
სოფელ ნავაზში მცხოვრები მოქალაქე თეიმურაზ კვირკველიას საცხოვრებელი სახლისათვის საფოსტო მისამართის მინიჭების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #16 2014 წლის 7 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #15 2014 წლის 17 სექტემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით შპს „მცხეთის სოფწყალი“-სთვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #13 2014 წლის 17 სექტემბერი ქ.მცხეთა.
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #14 2014 წლის 17 სექტემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #11 2014 წლის 10 სექტემბერი ქ. მცხეთა.
ფრაქცია ,,მაჟორიტარები’’-ს შექმნაზე უარის თქმის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №12 2014 წლის 17 სექტემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #10 2014 წლის 10 სექტემბერი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტში საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #9 2014 წლის 10 სექტემბერი ქ.მცხეთა.
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №1 2014 წლის 02 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №2 2014 წლის 02 აგვისტო მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №3 2014 წლის 08 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №4 2014 წლის 08 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №5 2014 წლის 21 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №6 2014 წლის 22 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #7 2014 წლის 27 აგვისტო ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა # 8 2014 წლის 27 აგვისტო ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს #4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #23 2014 წლის 22 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #24 2014 წლის 22 ოქტომბერი ქ.მცხეთა.
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #25 2014 წლის 22 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ერთი ერთეული კომპიუტერული ტექნიკის კომპლექტი: პრინტერი, მონიტორი, პროცესორი, იუპიესი) აუქციონის გარეშე, პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობაში, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 5 წლის ვადით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #26 2014 წლის 22 ოქტომბერი ქ.მცხეთა.
სოფელ ნატახტარში მდებარე, მოქალაქე გურამ ციგრიაშვილის საკუთრებაში არსებული (ს/კ #72.03.24.288) საცხოვრებელი სახლისათვის საფოსტო მისამართის მინიჭების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #27 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტსა და მოქალაქე თინა ხუბაშვილს შორის 2012 წლის 23 ივლისს გაფორმებული ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #28 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ.მცხეთა.
ზაჰესში მებაღეობის ამხანაგობის დასახლებაში პლატინის ქუჩაზე მდებარე ნაკვეთებისა და საცხოვრებელი სახლების დამისამართის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #29 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #30 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - ჟანგბადის კონცენტრატორის აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, ექიმის დანიშნულებით განსაზღვრული ვადით, სოფელ ერედაში მცხოვრებ მოქალაქე ჯუმბერ გელიაშვილისათვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #31 2014 წლის 30 ოქტომბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს #4 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 32 2014 წლის 12 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #33 2014 წლის 12 ნოემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #34 2014 წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #34-ის დანათი #2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #35 2014 წლის 18 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #36 2014 წლის 27 ნოემბერი ქ.მცხეთა.
სოფელ ძეგვში #33 ქუჩისათვის ზვიად სულხანიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #37 2014 წლის 27 ნოემბერი ქ.მცხეთა.
,,ზაჰესში მებაღეობის ამხანაგობის დასახლებაში პლატინის ქუჩაზე მდებარე ნაკვეთებისა და საცხოვრებელი სახლების დამისამართების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ოქტომბრის №28 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #38 2014 წლის 27 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (სამი ერთეული გაზის გამათბობელი და ერთი ერთეული კონდენციონერი; ავტოსატრანსპორტო საშუალება BMW-AI 631 AI ) აუქციონის გარეშე, პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობაში, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2017 წლის ოქტომბრამდე ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #39 2014 წლის 27 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ერთი ერთეული კონდენციონერი ) აუქციონის გარეშე, პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობაში, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2017 წლის ოქტომბრამდე ა (ა) იპ თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისათვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #41 2014 წლის 28 ნოემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #42 2014 წლის 28 ნოემბერი
2015-2017 წლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული საპროექტო წინადადებების მოწონებისა და ცნობად მიღების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #42-ის დანართი #2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #43 2014 წლის 17 დეკემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #43-ის დანართი #2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №44 2014 წლის 17 დეკემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #45 2014 წლის 17 დეკემბერი ქ.მცხეთა.
სოფელ მუხრანში მდებარე, მოქალაქე რაფიკა მამედოვის საკუთრებაში არსებული (ს/კ #72.09.39.101) საცხოვრებელი სახლისათვის საფოსტო მისამართის მინიჭების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #46 2014 წლის 17 დეკემბერი ქ.მცხეთა.
სოფელ წეროვანში მდებარე, მოქალაქე სოფიო ნორაკიძის საკუთრებაში არსებული (ს/კ #72.08.25. 147) საცხოვრებელი სახლისათვის საფოსტო მისამართის მინიჭების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ რ გ უ ლ ე ბ ა #47 2014 წელი 17 დეკემბერი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება № 48 2014 წლის 25 დეკემბერი ქ. მცხეთა
გამარტივებული შესყიდვების საშუალებით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების’’ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #49 2014 წლის 25 დეკემბერი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #1 2015 წლის 14 იანვარი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თინა ხუბაშვილის სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #4 2015 წლის 23 იანვარი ქ. მცხეთა
,, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება № 2 2015 წლის 14 იანვარი ქ. მცხეთა
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება’’ -ში შემავალი მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვთა კვების დღიური ნორმის ღირებულების განსაზღვრის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #3 2015 წლის 14 იანვარი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, დროებით სარგებლობაში პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2017 წლის ოქტომბრამდე ააიპ თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის’’ გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #5 2015 წლის 23 იანვარი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - (1 (ერთი) ერთული გაზის გამათბობელი) აუქციონის გარეშე, დროებით სარგებლობაში, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით შპს „მცხეთის სოფწყალი“-სთვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #6 2015 წლის 30 იანვარი ქ. მცხეთა
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველ თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის’’ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2015 წლის პროგრამის შეთანხმების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #7 2015 წლის 30 იანვარი ქ. მცხეთა
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველ თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანების 2015 წელს ჩასატარებელი ღონისძიებათა კალენდარული გეგმის შეთანხმების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #8 2015 წლის 30 იანვარი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების’’-თვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #9 2015 წლის 30 იანვარი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, შპს ,,მკურნალი XXI’’ -სთვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #10 2015 წლის 30 იანვარი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს #4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება № 11 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
გამარტივებული შესყიდვების საშუალებით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების’’ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #12 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #13 2015 წლის 20 თებერვალი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში მდებარე, მოქალაქე სოლომონ ზარიაშვილის (პ/ნ №31001041167) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. №72.09.21.162) - მიწის ნაკვეთისა და მასზე მდებარე საცხოვრებელი სახლის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #14 2015 წლის 20 თებერვალი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსოვრისში მდებარე, მოქალაქე ქეთევან თათარაშვილის (პ/ნ №01001025611) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. №72.01.03.052) - მიწის ნაკვეთისა და საცხოვრებელი სახლის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #15 2015 წლის 20 თებერვალი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ზაჰესის დასახლებაში მდებარე, მოქალაქე ნანი ბიწაძის (პ/ნ №01019007094) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. №72.12.01.061) - მიწის ნაკვეთის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #16 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების’’-თვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #17 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მილსადენები-ხაზობრივი ნაგებობა) აუქციონის გარეშე, დროებით სარგებლობაში, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით შპს „მცხეთის სოფწყალი“-სთვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #18 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
შპს ,,მცხეთის სოფწყალი’’-სათვის თანხმობის მიცემა ლაზერული პრინტერის (CPV 30200000) შეძენის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #19 2015 წლის 20 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა, შპს ,,ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო გაერთიანების’’ დამფუძნებლის 100% წილობრივი მონაწილეობით სამართალმემკვიდრედ აღრიცხვის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #20 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #20
დანართი # 2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #21 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში გადმოცემული მოძრავი ქონების - ავტომანქანა ,,მერსედეს-ბენცის’’, სახ. ნომრით SOT- 654, აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის’’ კეთილმოწყობის სამსახური -სთვის გადაცემის თაობაზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #22 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატრანსპორტო საწარმო’’-ს დაფუძნებისა და მისი წესდების დამტკიცების თაობაზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #20
დანართი # 1


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #23 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - (ერთი ერთეული წყლის მრიცხველი) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგისა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გადაცემის თაობაზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #24 2015 წლის 27 თებერვალი ქ. მცხეთა
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბის ,,მცხეთა’’-ს დაფუძნებისა და მისი წესდების დამტკიცების თაობაზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #25 2015 წლის 6 მარტი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #26 2015 წლის 6 მარტი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №27 2015 წლის 6 ნოემბერი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #28 2015 წლის 6 მარტი ქ. მცხეთა
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების’’ (ს/კ 436036273) სტრუქტურის, საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #29 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერს შორის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბ ,,მცხეთა’’-ს დაფუძნების თაობაზე, 2015 წლის 23 მარტს გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #30 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #31 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების -არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (ს/კ: №72.12.01.480; №72.12.01.481; №72.12.01.482) მდებარე მცხეთის მუნიციპალიტეტის ზაჰესის ტერიტორიაზე (ჯვრის მონასტრის კალთის მიმდებარე სანაპირო ზოლო) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #32 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სოფელი წეროვანში, ლტოლვილთა დასახლებაში მდებარე 26 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( ს/კ №72.08.27.520) 2 წლით, სერვიტუტით დატვირთვის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #33 2015 წლის 30 მარტი ქ.მცხეთა.
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტში საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 სექტემბრის #10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #34 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება’’ -სათვის თანხმობის მიცემა მოძრავი ქონების შესყიდვის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №35 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
გამარტივებული შესყიდვების საშუალებით შპს ,,მცხეთის სოფწყალი’’-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #36 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #37 2015 წლის 30 მარტი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბანში მასივის ტერიტორიისა და მოქალაქე ლევანი კულიჩიშვილის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთისა და საცხოვრებელი სახლის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #38 2015 წლის 30 მარტი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლისში, შვინდების დასახლებაში მდებარე, მოქალაქე ემზარ მამედოვის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის - მიწის ნაკვეთისა და საცხოვრებელი სახლის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #39 2015 წლის 30 მარტი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში (კვლევითი ინსტიტუტის დასახლება) მდებარე, მოქალაქე აკაკი მიქაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის - მიწის ნაკვეთისა და საცხოვრებელი სახლის დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებუ ლოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #40 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (წიგნის ასაწყობი თარო -25 ცალი; კარადა - 8 ცალი; მ.შ ორი აწყობილი - შტრიხ კოდით 01081; 01342; ერთსართულიანი ასაწყობი კარადა - 4 ცალი; აწყობილი საოფისე მაგიდა - 1 ცალი -შტრიხ კოდით 01134) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება’’-სთვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #41 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა სოფელ ნავაზში მცხოვრები ნუგზარ მუზაშვილის მკურნალობის დაფინანსების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #42 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე 1 კვმ) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი ქირავნობის ფორმით, 10 თვის ვადით, შპს ,,დაირექტ დებიტ ჯორჯია’’ - სთვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #43 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ: 72.03.13.005) სოფელ მისაქციელში მდებარე #3 შენობის ერთი ოთახის (17.56 კვმ) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი ქირავნობის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, ფიზიკური პირის ქეთევან ჩაჩხიანისათვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #44 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #45 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა სოფელ ვაზიანში მცხოვრები ზაზა ღოღობერიძის მკურნალობის დაფინანსების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #46 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა სოფელ მისაქციელში მცხოვრები მალხაზ წიკლაურის მკურნალობის დაფინანსების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #47 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა სოფელ ქსანში მცხოვრები გიორგი მაკარაშვილის მკურნალობის დაფინანსების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #48 2015 წლის 21 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით ა(ა)იპ ,,თვითმმართველი თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება’’-სათვის გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #49 2015 წლის 21 აპრილი მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #50 2015 წლის 21 აპრილი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდში მდებარე #9 ქუჩისათვის 2008 წლის აგვისტოში საომარი მოქმედებების დროს გმირულად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის მამუკა ბეკურაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #51 2015 წლის 30 აპრილი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #52 2015 წლის 30 აპრილი ქ.მცხეთა.
მოქალაქე ემზარ ჯარიაშვილის საკუთრებაში არსებული, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანში მდებარე მიწის ნაკვეთისა და მასზედ მდებარე საცხოვრებელი სახლის


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #53 2015 წლის 30 აპრილი ქ.მცხეთა.
,, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქსოვრისის დამისამართების შესახებ’’ მცხეთის მუნიცაპიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 სექტემბრის №177 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #54 2015 წლის 30 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (სოფელ ძეგვში მდებარე 5 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 72.11.04.376) და მასზე განთავსებული ჭაბურღილისა და 16 კვმ მიწის ნაკვეთისა (ს/კ 72.11.03.286) და მასზე განთავსებული ჭაბურღილის აუქციონის გარეშე, დროებით სარგებლობაში, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შპს-ს არსებობის ვადით შპს „მცხეთის სოფწყალი“-სთვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #55 2015 წლის 30 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე 2 კვმ) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი ქირავნობის ფორმით, სს ,,ლიბერთი ბანკი’’-სთვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #56 2015 წლის 30 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - რვაადგილიანი ელ. მოტორული ავტომობილის WS-LY8B HZH-449, რვაადგილიანი ელ. მოტორული ავტომობილის WS-LY8B HZH-448, ექვსადგილიანი ელ. მოტორული ავტომობილის WS-LY8B HZH-447, აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #57 2015 წლის 30 აპრილი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა) იპ - ის არსებობის ვადით ა(ა)იპ ,,თვითმმართველი თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება’’-სთვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ რ გ უ ლ ე ბ ა #58 2015 წელი 30 აპრილი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #59 2015 წლის 30 აპრილი მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #60 2015 წლის 30 მარტი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა სოფელ ციხისძირში მცხოვრები რამაზ ოღლი მურაზის (პირადი №31001050917) მკურნალობის დაფინანსების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #61 2015 წლის 7 მაისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #62 2015 წლის 7 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, ა(ა) იპ - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის’’ არსებობის ვადით ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისათვის’’ გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #63 2015 წლის 7 მაისი ქ. მცხეთა
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანებაში’’ დუშეთის, ყაზბეგის და თიანეთის მუნიციპალიტეტებთან ერთად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანადამფუძნებლად შესვლის თაობაზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #64 2015 წლის 7 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების- ავტომანქანა კამაზის, სახ. ნომრით VV149NN, აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოწვევის უფლებამოსილების ვადით შპს „მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატრანსპორტო საწარმოსათვის’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის გაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება № 65 2015 წლის 7 მაისი ქ. მცხეთა
გამარტივებული შესყიდვების საშუალებით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების’’ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #66 2015 წლის 28 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხათგვერდის დამისამართებისა და მოქალაქეების - დავით ხაჟომიას, მაკა ხაჩიძის, ნათელა ნოზაძისა და ნანა ჯანჯღავას საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისათვის მისამართის მინიჭების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა # 67 2015 წლის 28 მაისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტარში, ,,ივერიის’’ დასახლების დამისამართებისა და მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მისამართის მინიჭების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #68 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ქანდაში მცხოვრები ვასილ თანდილაშვილის (პირადი №31001003464) მკურნალობის დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #69 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული სოფ. წეროვნში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #70 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით შპს ,,მკურნალი 99’’-ისათვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #71 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #72 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოწვევის უფლებამოსილების ვადით, ააიპ „თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისათვის’’ გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #73 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - სოფ. ფრეზეთში მდებარე 1548 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 72.03.04.369) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოწვევის უფლებამოსილების ვადით, ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #74 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - ჟანგბადის კონცენტრატორის აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, არაუმეტეს 2 წლის ვადით, სოფ. მისაქციელში მცხოვრებ მოქალაქე ნუგზარ არგანაძესათვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #75 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
ა (ა) იპ ,,თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის’’ მოძრავი ქონების შესაძენად თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #76 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
ა (ა) იპ ,,თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის’’ მოძრავი ქონების შესაძენად თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #77 2015 წლის 28 მაისი ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემა სოფელ ციხისძირში მცხოვრები რამაზ ოღლი მურაზის (პირადი №31001050917) მკურნალობის დაფინანსების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 მარტის №60 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე .


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #78 2015 წლის 3 ივნისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #79 2015 წლის 3 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული მოძრავი ქონების -3 (სამი) ერთეული რვაადგილიანი ელ. ავტომობილის WS-LY8A სახ. №HZH-449; რვაადგილიანი ელ. ავტომობილის WS-LY6C სახ. №HZH-448, ექვსადგილიანი ელ. ავტომობილის WS-LY8B სახ. №HZH-447, სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #80 2015 წლის 3 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექსკავატორი ბორბლიანი, JCB 4CX-4WS-SM, ს/ნ JCB4CXSMC81344766, სახ. ნომრით AA130C, აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, შპს „მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატრანსპორტო საწარმოსთვის’’ გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #81 2015 წლის 10 ივნისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული სოფელ წილკანში, სელექციის დასახლება, კორპუსი №2, ბინა №6-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №72.02.42.087.01/006) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #82 2015 წლის 10 ივნისი ქ. მცხეთა
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თვითმმართველი თემის ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის’’ თანხმობის მიცემა მოძრავი ქონების შესყიდვის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #83 2015 წლის 10 ივნისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #84 2015 წლის 10 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - 105 (ასხუთი) ერთეული სანაგვე კონტეინერის აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, ა(ა)იპ ,,თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის” არსებობის ვადით, ა(ა)იპ ,,თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისათვის” გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #85 2015 წლის 10 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ №72.09.13.267) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით, 99 წლის ვადით, საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #86 2015 წლის 10 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ : № 72.03.05.072; №72.03.01.213), აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით, 2014 წლის 15 ივნისის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოწვევის უფლებამოსილების ვადით, ახალგორის მუნიციპალიტეტისათვის გადასაცემად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #87 2015 წლის 18 ივნისი ქ.მცხეთა.
მოქალაქე მაია ბუხსიანიძის საკუთრებაში არსებული, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლისში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №72.16.17.807) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #88 2015 წლის 18 ივნისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამკოდაში ხოდაბუნების დასახლებისა და მოქალაქე ნანა გელაშვილის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ №72.13.20.025) დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #89 2015 წლის 18 ივნისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №90 2015 წლის 18 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #91 2015 წლის 18 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალდიდში მცხოვრები ალახვერდი ბაირამოვის (პირადი №31001049427) მკურნალობის დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #92 2015 წლის 18 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ნატახტარში მცხოვრები მაია ჭინჭარაულის (პირადი №31001011837) მკურნალობის დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #93 2015 წლის 18 ივნისი ქ. მცხეთა
შპს ,,მცხეთის სოფწყალი’’-სათვის თანხმობის მიცემა მოძრავი ქონების (250 მ (D=63) სიგრძის პლასტმასის მილი და 12 ცალი 63 მმ -იანი მექანიკური გადასაბმელი ) შეძენის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #94 2015 წლის 24 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: 72.15.04.133), შპს „მცხეთის სოფწყალის’’ არსებობის ვადით, აუქციონის გარეშე, დროებით სარგებლობაში, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შპს „მცხეთის სოფწყალისთვის’’ გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №95 2015 წლის 24 ივნისი ქ. მცხეთა
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის’’ ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხების დამტკიცების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #96 2015 წლის 30 ივნისი მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015 წლის


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #97 2015 წლის 30 ივნისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის 2010 წლის 20 აპრილს გაფორმებული ,, უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემის შესახებ’’ ხელშეკრულების გაუქმებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #98 2015 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #99 2015 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექსკავატორი ბორბლიანი, JUMZ G-KL, სახ. ნომრით HH -416, შპს „მცხეთის სოფწყალის’’ არსებობის ვადით, აუქციონის გარეშე, დროებით სარგებლობაში, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, შპს „მცხეთის სოფწყალისთვის’’ გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #100 2015 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს №4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #101 2015 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - ჟანგბადის კონცენტრატორის აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, 2 წლის ვადით სოფელ ნატახტარში მცხოვრებ მოქალაქე კახი მამუჩაშვილისათვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #102 2015 წლის 30 ივნისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში მცხოვრები გიორგი ავანაშვილისა (პირადი №31001006294) და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასხორში მცხოვრები პაატა ოსეფაშვილის (პირადი №31001025200) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #103 2015 წლის 6 ივლისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #104 2015 წლის 6 ივლისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ზაჰესის დასახლებაში მდებარე მოქალაქე ნუკრი ირემაშვილის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დამისამართების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #105 2015 წლის 6 ივლისი ქ.მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხათწყაროში მდებარე მოქალაქე ნათია ბოლის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის დამისამართების შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №106 2015 წლის 6 ივლისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - იოსებ კავსაძის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #107 2015 წლის 6 ივლისი ქ.მცხეთა.
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №108 2015 წლის 6 ივლისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #109 2015 წლის 14 ივლისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #110 2015 წლის 20 ივლისი მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #72.09.49.202) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის მოწვევის უფლებამოსილების ვადით ახალგორის მუნიციპალიტეტისათვის გადასაცემად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #111 2015 წლის 20 ივლისი მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლისათვის გადასაცემად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #112 2015 წლის 20 ივლისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (სოფ.ნიჩბისში მდებარე წყალმომარაგების მილები (ს/კ 72.00.544; №72.00.549; №72.00.545) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „მცხეთის სოფწყალის’’ არსებობის ვადით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით, შპს „მცხეთის სოფწყალისთვის’’ გადასაცემად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #113 2015 წლის 20 ივლისი ქ. მცხეთა
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #114 2015 წლის 20 ივლისი ქ. მცხეთა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მცხოვრები აღა ბაბაევის (პირადი №31001006235) სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #115 2015 წლის 23 ივლისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე 2კვ.მ) აუქციონის გარეშე, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი ქირავნობის ფორმით, სს„ლიბერთი ბანკი“-სათვის გადასაცემად მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015წლის 30 აპრილის #55-ე განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #116 2015 წლის 23 ივლისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #117 2015 წლის 23 ივლისი ქ. მცხეთა
„შპს ,,მცხეთის სოფწყალი’’-სათვის თანხმობის მიცემა მოძრავი ქონების - 2 ერთეული 160მმ-იანი ელექტრო ქუროს შეძენის შესახებ“


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #118 2015 წლის 30 ივლისი ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #119 2015 წლის 30 ივლისი ქ. მცხეთა
ა (ა) იპ ,,თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანები“-სათვის’ მოძრავი ქონების შესაძენად თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #120 2015 წლის 30 ივლისი ქ. მცხეთა
,,უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის ფონდის“ მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღებაზე თანხმობის მისაღებად საქართველოს მთავრობისათვის შუამდგომლობით მიმართვის მიზნით მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #121 2015 წლის 30 ივლისი ქ.მცხეთა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტარში, ივერიის ,,დასახლებაში’’ მდებარე, მოქალაქე ლალი კახნიაშვილის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის (ს/კ:№72.03.34.023) დამისამართების შესახებ.